PROJECTES

DESIGN THINKING

MÈTODE CIENTÍFIC

PROCÉS CREATIU

MÈTODE CIENTÍFIC

La subjectivitat és inherent als nostres processos de pensament en tant que som subjectes, però una comprensió de l’Univers contrastada, reproduïble i que permeti fer prediccions, com a la que aspira la ciència, requereix un esforç addicional per tendir cap a l’objectivitat. Per això, entendre com es raona des de les disciplines científiques ens ajuda a construir nous coneixements consistents. L’observació, el qüestionament, la ideació experimental i l’anàlisi contribueixen a minimitzar els prejudicis i les fal·làcies de les nostres construccions mentals. Els mètodes definitoris, classificatoris, estadístics, hipotètic-deductiu, de mesura o algebraics ajuden a fomentar el nostre esperit crític.