METODOLOGIA

QUÈ ÉS EL DESIGN
THINKING?

QUÈ ÉS EL DESIGN THINKING?

“Natura i ciutat” es fa valer de noves metodologies educatives i recursos que permeten un aprenentatge per projectes, de col·laboració i co-creació i contextualitzat, aplicable a les necessitats del nostre entorn.

El Design Thinking i l’Aprenentatge i Servei permeten i promouen aquesta transformació en l’educació i l’aprenentatge.

Es tracta d’una metodologia per a generar idees i projectes innovadors, enfocada a entendre els usuaris i les seves necessitats, i l’entorn que els envolta. Aquesta manera de treballar ajuda a tenir en compte els diversos punts de vista i a aprofundir en les diferents perspectives, idees, habilitats i experiències. Per aconseguir-ho, el Design Thinking segueix una estructura que consisteix en 7 fases o etapes diferents. Entrant dins de cada fase o etapa descobrirem els objectius que ens permetran assolir, mitjançant quines activitats i recursos els assolirem i el temps que dura cada fase dins del projecte.

EMPATITZAR

La primera fase consisteix a observar, recollir i analitzar informació sobre el context i l’àmbit en què volem actuar, i les persones (usuaris) a qui volem que vagi dirigit el nostre projecte.

Està previst que aquesta fase es pugui dur a terme durant tot el mes d’octubre, mitjançant
les activitats i els recursos proporcionats en aquesta pàgina. Els avenços, feina i resultats obtinguts es podran anar penjant a l’espai de treball d’aquesta mateixa plataforma, on estaran guiats i assessorats per la coordinació.

ACTIVITATS:

ACTIVITAT 1
MINDMAP: identifica el context d’actuació (2h).
L’activitat que proposem ens permetrà descomposar qualsevol tema per tenir una comprensió més clara de tot el que conforma el nostre context i el que abarca.

Passos a seguir:
 • El context que analitzarem serà algun proper a nosaltres, per exemple, el barri on es troba la nostra escola, sempre en relació amb la natura.
 • Entre tots, discutim i exposem tot el que creiem que envolta o implica el context triat. Es preveu un mínim d’1 hora per dedicar-la a fer un treball de camp previ, una recerca sobre el nostre context (visites, entrevistes, observacions, etc.).
 • A l’aula, un cop recopilada la informació, ens distribuïm en grups de 4 o 5 persones. Cada grup escriu en un full en blanc el tema principal (ex: el nom del barri) que volem desglossar i analitzar.
 • Dins cada grup, discutim i exposem tot el que hem comprovat o creiem que envolta o implica el context triat, sempre des del punt de vista del tàndem “Natura i Ciutat”. Anirem escrivint i enllaçant gràficament tots els conceptes i relacions que ens vagin sorgint, al voltant del nostre ítem, sense haver de seguir cap classificació ni patró.
 • Com tots els grups tindran el mateix centre, es podrà construir en una superfície més gran, el mapa mental global, ajuntant tots els mindmaps grupals que hagin sorgit.
 • Finalment, per analitzar tota la informació obtinguda, ens fixarem en tots els conceptes i ens preguntarem quins són els que creiem més importants, més comuns, etc. i els per què tot el que hem escrit i dibuixat.
 • Tot el treball dins l’aula (la construcció del mindmap i la seva posterior anàlisi) es durà a terme en 1 hora.
ACTIVITAT 2
PERSONAS: identifica les persones a qui anirà dirigida la nostra actuació, descobreix els seus interessos i preocupacions. (1,5 h)
L’activitat que proposem per analitzar els usuaris del nostre projecte consisteix a preguntar-nos i recopilar les respostes a un seguit de qüestions que ens farem, posant-nos en la pell d’aquests possibles usuaris.

Passos a seguir:
 • Triem l’entitat on ens dirigirem i el col·lectiu a qui preguntarem i analitzarem.
 • Mitjançant entrevistes amb el suport de la plantilla 2a d’aquesta activitat recollirem la informació de les persones (futurs usuaris) a les que volem dirigir el projecte.
 • També hem de tenir en compte que haurem de repartir les plantilles de la següent activitat “Desig” i recollir-les per a després també analitzar el seu contingut. Es preveu dedicar un mínim d’1 hora a aquest treball in situ.
 • Més endavant, i un cop a l’aula, recuperarem les plantilles, les comentarem en grups i, amb l’ajut de la plantilla 2b, crearem un sol perfil general a partir de la informació més rellevant o comuna de les persones entrevistades. L’activitat de l’aula implica 30 minuts de feina.
ACTIVITAT 3
DESIG: descobreix de primera mà què motiva als teus possibles usuaris i què proposen. (30 minuts)
Aquesta activitat consisteix a donar l’oportunitat a les persones que preguntem a escriure en un xec en blanc, i de manera personal, quin tema és el que els preocupa, i a la vegada els interessa, i què els agradaria que es fes per solucionar-ho.

Passos a seguir:
 • El mateix dia que realitzem l’activitat “Personas”, repartirem a cada entrevistat un xec en què ompliran els espais buits de la frase incompleta de la plantilla 3. Posteriorment els recollirem per a analitzar més tard. El temps d’aquesta activitat ja està contemplat dins l’hora de duració de l’activitat anterior.
 • Ja a l’aula, revisarem el que han escrit i ho recopilarem per tenir-ho en compte a l’hora de triar la necessitat que voldrem cobrir. A aquesta part li dedicarem 30 minuts, que recomanem es facin el mateix dia que els 30 minuts d’anàlisi de les plantilles “Persona”, formant així una hora de treball en total.

DEFINIR

A partir de la fase anterior, ara ja podrem definir i acotar l’àmbit d’actuació i l’usuari concret a qui ens volem dirigir. Toca orientar la nostra actuació a necessitats específiques que pugui tenir el nostre grup de persones específic triat i analitzat anteriorment. Toca per tant, definir el repte de disseny.
Està previst que aquesta fase es dugui a terme durant tot el mes de novembre, mitjançant les activitats i els recursos proporcionats en aquesta pàgina. Els avenços, feina i resultats obtinguts es podran anar penjant i compartint a l’espai de treball d’aquesta mateixa plataforma, on estaran guiats i assessorats per la coordinació.

ACTIVITATS:

ACTIVITAT 1
SEMÀFOR: identifica les problemàtiques i les oportunitats al voltant del context analitzat anteriorment. (1h)
L’activitat proposada consisteix en trobar tant aspectes positius com negatius existents en el context triat, i agrupar-los de manera que ens proporcionin una clara orientació sobre una definició més acurada del nostre repte de disseny.

Passos a seguir:
 • Idealment disposarem de pòstits de diferents colors: rosa, verd i groc, i d’una superfície gran on poder enganxar-los.
 • Individualment anirem anotant els aspectes negatius que ens vinguin al cap en pòstits roses, els aspectes positius en pòstits verds i aquells aspectes que ens generin algun dubte els escriurem en els de color groc. Cada idea ha d’anar en un pòstit diferent.
 • A mesura que els anem escrivint, els enganxarem a la superfície destinada per a això, de qualsevol manera, intentant evitar sobretot l’agrupació per colors.
 • No cal fer una redacció extensa, es tracta d’anotar paraules que facin referència a problemes i oportunitats, sense parar-se a pensar molt, doncs interessa que surtin molts pòstits diferents.
 • Un cop finalitzada aquesta part de l’activitat passarem a agrupar els pòstits per afinitats. Per això no els agruparem per colors, sinó per temàtiques o àmbits, de manera que en cada grup ens podrem trobar pòstits de diferents colors junts. A cada grup li posarem un nom general d’àmbit al qual facin referència els pòstits seleccionats.
 • Per analitzar-ho, ens haurem de fixar en els grups fets. Quin àmbit d’actuació té més pòstits roses? I verds? En els grups on hi hagi més pòstits roses, hi podem trobar més problemes que es poden transformar en oportunitats. D’aquesta manera ens plantegem què vol o intenta solucionar el nostre repte de disseny.
ACTIVITAT 2
DEFINICIÓ DEL REPTE: estableix quin serà l’àmbit d’actuació concret d’actuació del projecte i a quin usuari anirà dirigit. (30 minuts)
L’activitat consisteix en tenir en compte tots els aspectes del context i usuaris analitzats anteriorment i deixar anotat, de forma més acotada, tant la problemàtica a solucionar, com les persones a les que el nostre projecte vol beneficiar.

Passos a seguir:
 • Posem en comú les conclusions arribades amb l’anàlisi del context i els usuaris.
 • Escrivim, seguint el patró de la plantilla, quin és el problema que volem abordar i les persones afectades.

PLANTILLES I RECURSOS:

IDEAR

Un cop definit el nostre repte, entrem en l’aportació d’idees destinades a solucionar-lo, d’entre les quals s’acabarà triant la idea en què es centrarà i desenvoluparà cada projecte. El més important d’aquesta etapa és la generació de moltes idees, per tant, és el moment d’estar oberts de ment i deixar anar la imaginació, sense prejudicis, doncs qualsevol idea pot ser una potencial solució al nostre repte.
Està previst que aquesta fase es dugui a terme durant tot el mes de desembre, mitjançant les activitats i els recursos proporcionats en aquesta pàgina. Els avenços, feina i resultats obtinguts es podran anar penjant i compartint a l’espai de treball d’aquesta mateixa plataforma, on estaran guiats i assessorats per la coordinació.

ACTIVITATS:

ACTIVITAT 1
BRAINWRITING: proposa i escolta el màxim d’idees generades possibles. (30 minuts)
L’activitat consisteix a establir un temps perquè cada membre del grup pugui generar idees destinades a solucionar la problemàtica plantejada en el nostre repte de disseny.
Passos a seguir:
 • És important que una persona es dediqui a guiar el temps i passos d’aquesta activitat.
 • Ens ajuntarem en grups, amb les plantilles de l’activitat. A cadascuna hi consta una àrea de pensament diferent dins la nostra problemàtica, acotant així el marc d’ideació en: espais de convivència, éssers vius, tecnologia, museus, transdisciplinarietat i un marc obert de pensament (sense títol a la plantilla).
 • El nombre de persones per grup serà un màxim de 6 persones (igual que el nombre d’àrees diferents de pensament de les plantilles). En el cas d’haver un grup de menys persones, es repartirien tantes plantilles diferents com persones formi el grup.
 • Cadascú comença amb una plantilla (d’una àrea de pensament diferent dins el grup) i escriu 3 idees. Es deixen 3 minuts per fer-ho. La persona facilitadora controla el temps i dóna l’avís per, passats els tres minuts, passar cada membre del grup la seva plantilla al company/a del seu costat en sentit horari. A continuació, es deixen 3 minuts més, ara sobre la nova àrea de pensament de la nova plantilla que té davant. Així successivament, fins que tots els membres de cada grup hagin escrit 3 idees en les diferents plantilles.
 • És important que es pensi fora de l’establert, no hi ha d’haver vergonya ni prejudicis sobre les idees pensades i proposades, no ens hem d’autocensurar. En aquest moment han de sorgir el màxim d’idees possibles, i després ja entrarem a valorar-les i desenvolupar-les.
ACTIVITAT 2
PUNTOCRÀCIA: selecciona i desenvolupa una o dues idees d’entre totes les generades en la pluja d’idees anterior. (30 minuts)
L’activitat consisteix a compartir i posar en comú les idees sorgides de l’activitat anterior, en valorar-les i triar una o dues de més prometedores, per desenvolupar-les i aplicar-les en el disseny del prototip.

Passos a seguir:
 • Amb els mateixos grups del Brainwriting, repartim les plantilles amb les idees escrites, i les votem enganxant, per exemple un gomet, al costat de les idees que ens agraden o motiven més. Això ens dóna l’oportunitat de preguntar, comentar i explicar alguna idea al grup, per tal de saber-ne una mica més. Amb això, de cada grup en sorgirà una o dues idees més votades.
 • Aquestes idees es posaran en comú amb la resta de grups, i també es valoraran i votaran, de manera que n’acabarem seleccionant una o dues en les que ens centrarem per desenvolupar i fer el prototip.

PLANTILLES I RECURSOS:

PROTOTIPAR

Ara ja tenim la idea seleccionada en la qual centrarem el nostre projecte. Toca doncs materialitzar aquesta idea, crear i desenvolupar un prototip senzill, per poder presentar i consultar a altres persones què en pensen, i poder fer petites modificacions dins el mateix procés de creació d’un prototip més definitiu.
Està previst que aquesta fase es dugui a terme durant tot el mes de gener de 2019, mitjançant les activitats i els recursos proporcionats en aquesta pàgina. Els avenços, feina i resultats obtinguts es podran anar penjant i compartint a l’espai de treball d’aquesta mateixa plataforma, on estaran guiats i assessorats per la coordinació.

ACTIVITATS:

ACTIVITAT 1
ESBÓS: desenvolupa un model senzill, tangible i ràpid, però representatiu de l’aplicació i posada
en pràctica de la idea resultant de l’etapa anterior. (1h)
L’activitat consisteix a crear i generar un model del nostre producte o servei, i ens permetrà desenvolupar i perfeccionar la nostra idea per, posteriorment, comprovar si anem pel bon camí amb el nostre projecte o, si pel contrari, l’hem de modificar i millorar. La creació del prototip ens permet mostrar com funciona en lloc d’explicar com hauria de funcionar.

Passos a seguir:
 • Recomanem que es facin diferents prototips per a la mateixa idea en grups diferents. No cal dedicar-hi molt temps perquè no serà el definitiu, segur que haurem de fer molts canvis un cop el posem a prova.
 • Per tal de fer-lo, es pot utilitzar material molt divers: representacions tridimensionals (paper, cartró, tela, plastilina, bastonets, cotó…), models digitals (esquemes i dibuixos en paper que visualitzin interfícies i funcionalitats digitals…), storyboards sobre l’escenari o el procés (a partir d’imatges, fotografies, text, vídeos…) o, fins i tot, un prototip audiovisual (creant clips de vídeo que mostrin representacions de com funciona i amb qui interactua).
ACTIVITAT 2
PROTOTIP: triem un prototip final per tal de desenvolupar-lo una mica més i poder-lo testejar dins
el context real en la següent etapa. (1h)
L’activitat consisteix a posar en comú tots els prototips sorgits dels diferents grups, poder explicar-los, comentar-los i votar-ne un que s’acabarà desenvolupant més entre tots.

Passos a seguir:
 • Exposar per grups cada prototip.
 • Comentar, debatre i finalment triar-ne un com a prototip final de la fase.
 • Treballar junts en acabar de desenvolupar-lo i posar-lo a punt per posar-lo a prova.

PLANTILLES I RECURSOS:

TESTEJAR

Provem el nostre prototip. Durant aquesta fase podrem veure les mancances i fortaleses del nostre model. El posarem a prova coneixent les opinions i impressions que el nostre prototip generi en les persones que el testegin. Per fer-ho, contactarem amb l’entitat o el grup que vam analitzar en la fase d’empatia, al qual també acabarem implementant el nostre projecte d’Aprenentatge i Servei.
Està previst que aquesta fase es dugui a terme durant tot el mes de febrer de 2019, mitjançant les activitats i els recursos proporcionats en aquesta pàgina. Els avenços, feina i resultats obtinguts es podran anar penjant i compartint a l’espai de treball d’aquesta mateixa plataforma, on estaran guiats i assessorats per la coordinació.

ACTIVITATS:

ACTIVITAT 1
TEST: desenvolupa una estratègia de mostra del prototip. (1h)
L’activitat consisteix a provar i posar en pràctica el nostre prototip, i en obtenir comentaris, opinions i, fins i tot, idees de les persones involucrades en la prova. Es tracta de descobrir què li manca o en què falla i també què funciona, per tal de millorar-lo i adaptar-lo millor a la realitat.

Passos a seguir:
 • Contactar i proporcionar el prototip a un grup o diferents grups de persones, usuaris reals als quals el nostre projecte vol beneficiar. Es recomana que sigui el mateix col·lectiu de persones al qual ja es va contactar i anar in situ a entrevistar.
 • Per tal de recollir la informació (feedback) de les persones que el testegen, utilitzarem la plantilla de l’activitat. Aquesta la repartirem a cada persona perquè l’ompli escrivint els aspectes positius i negatius que li veu al prototip, i els dubtes i idees que pugui tenir al respecte. També podem omplir nosaltres la plantilla entrevistant els usuaris que el provin.
 • També és important reservar unes quantes d’aquestes plantilles per fixar-nos en les reaccions de la gent, i recollir les nostres impressions de manera personal, en funció del que veiem i sentim nosaltres, mentre ells testegen el prototip.
 • Es preveu dedicar-li un mínim d’1 hora, però es pot allargar depenent dels cops o els llocs on es vulgui testejar.

PLANTILLES I RECURSOS:

REDEFINIR

En aquesta etapa, durant la redefinició, és on podem tornar enrere a replantejar, canviar i millorar el que havíem obtingut de les fases anteriors a partir de la informació (feedback) rebuda durant el testeig.
Està previst que aquesta fase es dugui a terme durant tot el mes de març de 2019, mitjançant les activitats i els recursos proporcionats en aquesta pàgina. Els avenços, feina i resultats obtinguts es podran anar penjant i compartint a l’espai de treball d’aquesta mateixa plataforma, on estaran guiats i assessorats per la coordinació.

ACTIVITATS:

ACTIVITAT 1
ITERACIÓ: revisem tots els passos fets fins ara i fem les modificacions pertinents per tal de
millorar el nostre repte de disseny i el seu prototip. (1h) prototip.
L’activitat consisteix a dedicar un temps a recopilar i revisar tota la informació rebuda durant l’etapa de testeig, reflexionar i debatre sobre els continguts i modificar i perfeccionar el nostre projecte.

Passos a seguir:
 • Agrupar, recollir i posar en comú i a debat els comentaris i impressions rebudes dels usuaris durant l’etapa anterior. Es pot mirar de reproduir l’activitat del semàfor en aquesta reflexió, anotant en pòstits de diferents colors segons si són aspectes positius o negatius observats durant la prova, i agrupar-los després per temes. Així veurem més gràficament on ens trobem amb més coses a millorar.
 • Un cop identificats els temes a millorar, identificarem a quina fase del procés de disseny corresponen. Llavors tornarem a replantejar la fase corresponent, duent-la a terme ara sabent i tenint més informació al respecte.
 • Finalment, i amb els canvis que s’hagin fet, es pot tornar a posar a prova, ja sigui amb els mateixos usuaris, com en d’altres de nous.

PLANTILLES I RECURSOS:

IMPLEMENTAR

Ens trobem en l’última fase. Ja tenim el nostre projecte dissenyat i testejat, sigui un producte o un servei. Ara doncs, podem tornar a contactar amb la mateixa entitat o grup, o d’altres similars, on podrem implementar, aplicar i així, cobrir la necessitat a la qual anava destinat el nostre projecte. Depenent del cas, es podria donar que la implementació es dugués a terme el curs següent. Sempre s’haurà de tenir en compte que l’Aprenentatge i Servei implica 20 hores de treball per part de l’alumnat.
Està previst que aquesta fase es dugui a terme durant els mesos de maig i juny de 2019, mitjançant les activitats i els recursos proporcionats en aquesta pàgina. Els avenços, feina i resultats obtinguts es podran anar penjant i compartint a l’espai de treball d’aquesta mateixa plataforma, on estaran guiats i assessorats per la coordinació.

ACTIVITATS:

ACTIVITAT 1
ACCIÓ: ara ja ho tenim tot a punt per passar a l’acció i oferir el nostre servei. (10h)
L’activitat d’aquesta última fase consisteix a aplicar el projecte que hem dissenyat, passant a la part de servei actiu a la comunitat. L’Aprenentatge i Servei implica dedicar 20 hores lectives al desenvolupament i l’aplicació d’un projecte de servei a la comunitat. Es requereix un mínim de 10 hores obligatòries a dedicar al servei actiu (que correspon a la duració d’aquesta fase). La resta d’hores s’assoleixen amb tot el procés de disseny i creació del projecte.

PLANTILLES I RECURSOS: